Historie

Historie Dětského domova a Školní jídelny Prostějov se datuje do roku 1953. Na sklonku tohoto roku bylo rozhodnuto o založení Zvláštní školy internátní v obci Čechy pod Kosířem. Tento krok byl počátkem éry speciálního školství v této malé obci, které má od roku 2006 svého následovatele v současném zařízení v Prostějově.

V roce 1953 vznikla Zvláštní škola internátní v Čechách pod Kosířem jako čtyřtřídní a měla 22 žáků. U této školy byl zřízen také internát pro děti bez vlastní rodiny. V roce 1954 se zvýšil počet tříd školy na pět a v domově bylo umístěno sedmdesát dětí. Třídy a kabinety byly vybaveny v těchto  počátcích dosti nuzně, především  materiálem, který zde zanechal státní kurz pro přípravu pracujících na vysoké školy. Velkým kladem této doby bylo vydání nových učebnic a učebních osnov. Zvláště dobře vzpomíná kronika školy na slabikář „Naše čtení“ od autora mnoha publikací v oblasti speciálního školství  Vladimíra Lince. Přesto vybavení učebnicemi a učebními pomůckami bylo dlouho neúplné.

První velká změna v označení zařízení byla provedena 1. ledna 1957. K tomuto datu byla „Zvláštní škola internátní“ přejmenována dle nového organizačního řádu zvláštních škol na „Dětský domov pro žáky zvláštní školy“.

V následujícím školním roce 1957/1958 došlo k prudkému zvýšení stavu dětí v důsledku rozsáhlé decentralizace veřejné správy. Velký počet dětí přihlášených do dětských domovů pro žáky zvláštních škol zvýšil kapacitu na 80 dětí v domově a na 6 tříd zvláštní školy.

Další změna v označení zařízení se datuje do roku 1960, kdy byl schválen Zákon o soustavě výchovy a vzdělávání. Tímto zákonem se ustálila a stabilizovala školská soustava Československa. Dětský domov při škole se změnil opět na internát při škole vyžadující zvláštní péči a zařízení opět neslo název  „Zvláštní škola internátní“. Docházka se podle zákona prodloužila do 15 let věku dítěte a byl zaveden osmý ročník. Od tohoto data dostali také žáci poprvé učebnice a učební pomůcky zdarma.

Od 1. září 1960 došlo opět k navýšení kapacity domova na 90 dětí a zvýšil se počet tříd na 7. Začalo se také pracovat podle nových učebních plánů a osnov. Nově byla zařazována u žáků v 1.a 5. třídě individuální logopedická péče.

Ve školním roce 1965/1966 bylo zahájeno poloodborné vyučování v tělesné a výtvarné výchově. Toto se osvědčilo a ve školním roce 1966/1967 bylo ještě rozšířeno o hudební a pracovní výchovu. Od školního roku 1967/1968 bylo na všech školách zavedeno vyučování v jedenáctidenním cyklu s jednou volnou sobotou. V Čechách pod Kosířem bylo v té době stále sedm tříd. Kapacita internátu nebyla naplněna.

Další významná změna v zařízení se udála až ve školním roce 1974/1975, kdy došlo nejen ke změně ve vedení zařízení, ale i ke zvýšení počtu tříd na osm. Kapacita internátu se snížila opět na 80 dětí. Tento počet žáků zůstal pouze s malými změnami neměnný až do roku 1989.

Další velký rozmach a zkvalitňování výchovy a vzdělání započal „Sametovou revolucí“ v roce 1989. Ve zvláštní škole internátní v Čechách pod Kosířem došlo nejen k obměně kádrů ve vedení školy, ale i k přizpůsobování se moderním trendům ve vzdělávání spojeným s reformou školství. Mimo zvláštní školy se začalo vyučovat také ve třídě školy pomocné, která vzdělávala děti s těžším mentálním postižením. Postupně se zvyšovala kapacita školy až na 120 žáků s mentálním postižením a snižovala se kapacita dětí v internátě pro děti s ústavní péčí až na 60 dětí do roku 2005. Rok od roku se navyšoval počet pomocných tříd, až do dnešního stavu, který čítá osm tříd „Základní školy speciální“, dříve „Pomocné školy“. Naproti tomu počet tříd „Základní školy praktické“, dříve „Zvláštní školy“ postupně klesal až do současného počtu 5 tříd. Toto je trendem posledních roků, kdy dochází k úbytku žáků s lehkým mentálním postižením ve speciálních školách a k jejich přesunu do základních škol v rámci integrace.

Další velkou změnou v našem zařízení byl rok 1994, kdy u naší školy bylo ustaveno Speciálně pedagogické centrum, zařízení pro depistáž, diagnostiku a následnou péči o děti s mentálním postižením. Jelikož vzdálenost Čech pod Kosířem by limitovala rodiče a jejich možnosti, bylo zřízeno SPC jako odloučené pracoviště v Prostějově. Hned od počátku bylo jasné, že tento článek v péči o zdravotně postižené v České republice chyběl a do dnešní doby má nezastupitelné místo v rámci výchovně vzdělávací soustavy.

V devadesátých letech minulého století také došlo ke zřízení „Přípravného stupně pomocné školy“ při našem zařízení a také k experimentálnímu ověřování vzdělávání podle „Rehabilitačního vzdělávacího programu pomocné školy“ a následnému zařazení do výuky jako plnohodnotného nástroje vzdělávání.

Velkou změnou bylo přiřazení tří tříd pomocné školy při ÚSP Nezamyslice k našemu zařízení. Tento krok byl učiněn v roce 2003 v závislosti na přechodu zřizovatelských kompetencí na kraj. V průběhu let se z malého zařízení stal subjekt s širokým záběrem a s velkým množstvím úkolů.

Období po roce 2000 bylo bouřlivé na změny. Mění se koncepce, mění se názvy zařízení a v neposlední řadě došlo v roce 2006 ke změně sídla celého zařízení. Jelikož zámek v Čechách pod Kosířem, který byl více než 50 roků sídlem speciální školy již nesplňoval přísná hygienická nařízení a byl nevyhovující i vzhledem k zákonu 109/2002 Sb. O ústavní a ochranné výchově, rozhodl zřizovatel o úpravě pavilonů v areálu „Staré nemocnice“ Prostějov a souhlasil s přestěhováním do těchto prostor. Prvním lednem  2006 došlo ke zcela nové etapě v historii zařízení. Jeho působnost se radikálně změnila, zařízení opustilo malebnou vísku Čechy pod Kosířem a přestěhovalo se do okresního města Prostějov.

Tímto krokem došlo k radikální změně podmínek pro pobyt dětí v našem dětském domově. Zcela zrekonstruovaný pavilon dal dětem možnost trávit své dětství a mládí v prostorách dle nejnovějších trendů. Děti mají k dispozici šest bytů pro maximálně osm dětí. Tyto byty jsou vybaveny vším potřebným pro spokojený život . Nechceme ovšem usnout na vavřínech a tak se snažíme upravovat svěřené prostory i okolí ke stále větší dokonalosti. Postupně provádíme adaptaci prvního podzemního podlaží, kde vznikají prostory pro keramickou dílnu, posilovnu a sklad sportovního a tělovýchovného nářadí a pomůcek. Postupně upravujeme také okolí dětského domova kde průběžně vzniká lesík pro hry a zábavu našich dětí. Také vzrostlá zeleň je pravidelně udržována a doplňována.

Velkou rekonstrukcí a stěhováním prošlo také pracoviště speciálně pedagogického centra, které se přestěhovalo z pronajatých prostor do vlastní budovy určené pro ambulantní péči o děti se zdravotním postižením. zařízení v současné době sídlí v prostorách bývalé brány do areálu.

Za velké pomoci vedení Domova na zámku v Nezamyslicích došlo k adaptaci odloučeného pracoviště tříd základní školy speciální při tomto ústavu. V těchto třídách pro děti s těžkým zdravotním postižením pracovalo 6 pracovníků našeho zařízení. Jejich pracovní prostředí je v současné době na velmi dobré úrovni.

V roce 2010 došlo k zásadnímu kroku, který ovlivnil chod školy, která vzdělává děti se zdravotním postižením. Z rozhodnutí zřizovatele byla ukončena činnost základní školy praktické při našem zařízení. Péči o tento segment vzdělávání převzala SŠ, ZŠ a MŠ Prostějov, Komenského 10. Naše zařízení se od 1.9. 2010 specializovalo na vzdělávání dětí se středně těžkým až těžkým zdravotním postižením.

V závislosti na tomto kroku byla přislíbena a následně také realizována zřizovatelem adaptace budovy Tetín 7, pro účely základní školy speciální ,zřízené při našem zařízení. Tato nově opravená budova byla předána Základní škole speciální při ZŠ a DD Prostějov v prosinci roku 2011 k užívání. Po přípravách a následném stěhování jsme 13.2.2012 zahájili v zrekonstruovaných prostorách provoz. V této době našlo místo v této budově sedm tříd určených dětem se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením.Součástí budovy je také cvičebna, počítačová učebna, cvičná kuchyňe a keramická dílna a učebna smyslové výchovy. Další odborné pracovny, třídy a místnosti pro zaměstnance budou řešeny v další etapě, v závislosti na opravě střechy a krovů, které jsou v havarijním stavu.

Od 1.9. 2012 byla při zařízení zřízena Praktická škola jednoletá, určená pro žáky se středně těžkým a těžkým zdravotním postižením. Nejdříve to byla jedna třída v Prostějově a druhá v Nezamyslicích a postupně se počet těchto tříd navyšoval.

Bohužel z rozhodnutí zřizovatele byla ukončena ke dni 31.12.2014 činnost speciální školy a speciálně pedagogického centra při našem zařízení, čímž došlo k ukončení více jak šedesátileté tradice vzdělávání dětí pod naší institucí. Spolu s tímto krokem došlo k převedení školní jídelny od jiného subjektu  a přiřazení k našemu zařízení. Tímto krokem došlo od 1.1.2015 ke vzniku nového subjektu pod názvem Dětský domov a Školní jídelna Prostějov.

Tímto datem vzniká nová historie v péči o děti bez vlastní rodiny. V současné době má dětský domov kapacitu 48 dětí. O tyto děti se stará tým vychovatelů a dalších pracovníků v šesti rodinných skupinách. Naším krédem je připravit děti na život po opuštění dětského domova.

Novinky

Kalendář akcí